Zoals wettelijk voorzien moet elke begrafenisondernemer zijn of haar voorwaarden van een prijsopgave publiek maken:

De ondertekenaar verklaart vooraf dat hij de begrafenisondernemer verzocht heeft langs te komen, gesprek aan te gaan, ter bespreking van de uitvaart en onderhavig contract.  Door ondertekening of mondelinge toezeggen van deze prijsopgave, aanvaardt de ondertekenaar deze prijsopgave en de opdracht.   De ondertekenaar is hierbij op de hoogte dat bijkomende kosten mogelijk zijn en extra kunnen worden aangerekend.  In dubbel opgemaakt waarvan het origineel op papier met hoofding afgedrukt is, wordt aan de ondertekenaar bezorgd, om in vertrouwen te worden nageleefd.

Bij een latere annulering, worden u de inmiddels gemaakte kosten a rato in rekening gebracht (km-vergoeding/reistijd/huisbezoek/bestellingen/uitvoeringen/…).

Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van een aangetekende schriftelijke betwisting, binnen de 14 dagen na datum van de factuur. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar. Behoudens bewezen overmacht zal bij laattijdige betaling het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met 10% (met een minimum van €250,-) als schadevergoeding voor extra administratie-en recuperatiekosten.