Hoe zitten successierechten, erfbelastingen in elkaar? Wat moet ik doen?

 

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene niets nalaat.

Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

Voorwaarden

Rijksinwoner

De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

Als de overledene rijksinwoner van België is:

 • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
 • en worden die goederen belast met successierechten.

Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

 • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
 • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

 • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest ligt, zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.
 • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
 • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Procedure

Indienen aangifte

De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. U kunt de aangifte zelf doen. Voor advies en begeleiding bij een aangiftedossier kunt u wel een notaris contacteren.

U doet de aangifte met het formulier ‘Aangifte van de nalatenschap’(externe website). U moet de aangifte ondertekenen. Als u een gezamenlijke aangifte doet dan moet elke aangever de aangifte ondertekenen.

Het ingevuld formulier stuurt u op naar

Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting
Vaartstraat 16
9300 Aalst

U kunt de aangifte ook indienen via het contactformulier(externe website) van de Vlaamse Belastingdienst.
Faxen is ook mogelijk naar het nummer 053-72 23 75

Wat vermeldt u in de aangifte?

In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

Wanneer moet u de aangifte indienen?

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening. Als u het aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

Verlenging van de indieningstermijn

In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen een verlenging van de termijn aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst, tenzij de indieningstermijn al verstreken is.

Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

Bedrag

De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerendegoederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:

 • de graad van uw verwantschap met de overledene
 • en de omvang van de nalatenschap.

De tarieven worden berekend per erfgenaam. Ze worden ook afzonderlijk berekend op het roerende gedeelte en het onroerende gedeelte van de nalatenschap, niet op het totaal. Voor bepaalde delen van de nalatenschap hebt u recht op een vrijstelling of vermindering.

De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen(externe website)vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Regelgeving

De wetgeving over de erfbelasting is een bevoegdheid van de gewesten:

 • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
 • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse erfbelastingen.