De aangifte moet worden ingediend door de erfgenamen en/of door de algemene legataris.

De erfgenamen kunnen de aangifte ofwel gezamenlijk indienen ofwel apart. Uiteraard staat het iedere erfgenaam vrij de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen.

Erfgenamen die de aangifte samen indienen, moeten wel allemaal de aangifte ondertekenen tenzij ze aan een van de erfgenamen volmacht geven om de aangifte in te dienen. Dat geldt ook bij een bijvoeglijke of verbeterende aangifte.

Erfgenamen kunnen de aangifte ook laten indienen door een notaris.

Wie is erfgenaam?

Een erfgenaam is iemand die op grond van de wettelijke regels erft, meer bepaald:

 • erfgenamen in rechte lijn:
  • de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner
  • de kinderen – kleinkinderen – achterkleinkinderen (descendenten)
  • de ouders – grootouders – overgrootouders (ascendenten)
 • erfgenamen in zijlijn:
  • broers en zusters – neven en nichten – achterneven en achternichten
  • ooms en tantes of hun kinderen.

Wat is een algemeen legataris?

Een algemeen legataris wordt aangesteld via een notarieel testament of een eigenhandig testament.