1. Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?

  Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde “derde houder” van de tegoeden) geblokkeerd.

  Een blokkering van rekeningen en koffers op vraag van de administratie  gebeurt slechts in een geval: als een of meerdere erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte (*) wonen.

  Als er geen erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte (*) wonen, is er enkel een informatie-verplichting opgelegd aan de derde houders: de tegoeden van de overledene of zijn echtgenoot kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop die tegoeden staan vermeld (de zogenaamde lijst 201), aan de administratie werd bezorgd.

  (*) België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,  Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië , Spanje, Tsjechië, Zweden.

  Bijkomende informatie via onze overheid: Klik op deze link

 2. Hoe kan ik een bankrekening laten deblokkeren?

  Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor (=successie-kantoor)


  De “verklaring van erfrecht” ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de “akte van bekendheid” opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.

  De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van 5.000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om dringende uitgaven te doen, zonder dat een attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) moet worden voorgelegd.

 3. Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd?

  De ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert, is bevoegd om een “attest van erfopvolging” af te leveren, als voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

  • De nalatenschap wordt uitsluitend geregeld volgens de wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek. D.w.z. als de erflater een testament of om het even welke andere akte met laatste wilsbeschikkingen heeft opgemaakt, of heeft laten opmaken, is de ontvanger niet bevoegd.
  • De erflater heeft geen huwelijkscontract of een “aktewijziging huwelijkse voorwaarden” laten opmaken.
  • Er zijn geen “onbekwame” erfgenamen (minderjarige erfgenamen, onbekwaam-verklaarden …).

   

 4. Wat verandert er vanaf 1 juli 2012?

  Vanaf 1 juli 2012 moet de notaris of de ontvanger van een registratiekantoor aan wie de erfgenamen vragen om een akte of een attest van erfopvolging op te stellen eerst contact opnemen met de belasting- en sociale administraties.

  Die moeten onderzoeken of er geen schulden zijn op naam van de overledene en/of de erfgenamen. Als dat het geval is, kunnen zij dat binnen een termijn van 12 werkdagen melden aan de betrokken notaris of ontvanger.

  De bankrekeningen kunnen pas worden gedeblokkeerd als in het attest van erfopvolging, in de akte van erfopvolging of onderaan op het afschrift (‘expeditie’) bestemd voor de verschillende erfgenamen, het volgende wordt verklaard:

  • dat noch voor de overledene, noch voor de erfgenamen schulden werden gemeld
  • dat
   – ofwel alle gemelde schulden werden betaald
   – ofwel alle gemelde schulden, voorafgaand aan de vrijgave van de tegoeden van de geblokkeerde rekening(en), worden betaald met die tegoeden. Daarvoor moet de bank wel beschikken over het akkoord van alle erfgenamen.

  Deze nieuwe maatregel geldt voor alle attesten of akten van erfopvolging die vanaf 1 juli 2012 afgeleverd worden.

  Opgelet:

  Alvorens zij een akte of attest van erfopvolgings aanvragen, doen de erfgenamen er goed aan om -in de mate van het mogelijke- op voorhand hun nog niet betaalde vervallen fiscale en sociale schulden te betalen. Op die manier vermijden of beperken zij het risico dat alsnog melding wordt gemaakt van schulden en versnellen zij het deblokkeren van de bankrekeningen.

 5. Wat kost een akte of een attest van erfopvolging?

  • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.
  • Het attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor is gratis.

   

 6. Hoe kan ik een attest van erfopvolging aanvragen bij de ontvanger van het registratiekantoor?

  U neemt contact op met om het even welk registratiekantoor. Afhankelijk van de inlichtingen waarover u op dat moment beschikt, krijgt u van het registratiekantoor een aanvraagformulier dat:

  • niet vooringevuld is
  • gedeeltelijk vooringevuld is
  • volledig vooringevuld is

  Als u onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij u aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur
  • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract)
  • als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen

  In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier.

  De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer gedaan.

 7. Wanneer krijg ik het attest van erfopvolging van de ontvanger van het registratiekantoor?

  De ontvanger levert het attest af met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap nadat:

  • hij de gegeven documenten (uittreksel uit de overlijdensakte …) en inlichtingen heeft onderzocht
  • hij eventueel bijkomende inlichtingen heeft opgevraagd
  • hij de documentatie van de administratie heeft geraadpleegd
  • hij het Rijksregister heeft geconsulteerd
  • hij bevestiging heeft gekregen van het Centraal Register van Testamenten (CRT) dat geen inschrijving op naam van de overledene bekend is (informatie die in principe de dag volgend op de vraag gesteld aan het CRT wordt meegedeeld)
  • hij de aanvraag voor het attest heeft gemeld aan de belasting- en sociale administraties
  • de termijn van 12 dagen waarbinnen die diensten schulden kunnen melden, verstreken is
  • (eventueel) hem de betalingsbewijzen van de gemelde schulden werden voorgelegd

  Concreet wil dit zeggen dat:

  U moet ongeveer vier weken rekenen voor de aflevering van een attest van erfopvolging waarin wordt verklaard dat:

  • ofwel geen enkele schuld wordt vermeld
  • ofwel de gemelde schulden nog niet zijn betaald
  • ofwel de gemelde schulden zijn betaald op voorwaarde dat alle betalingsbewijzen worden voorgelegd vóór de aflevering; als de gemelde schulden zijn betaald na het afleveren van het attest, kan de rechthebbende aan de bevoegde ontvanger een aanvullend attest vragen waarin vermeld wordt dat de schulden zijn betaald, mits de bewijsstukken hiervan worden bijgevoegd (attest van de schuldeisers dat die schulden volledig zijn betaald).

   

 8. Stelt de bank zich in alle gevallen tevreden met het attest van erfopvolging?

  Als aan alle voorwaarden is voldaan en op vertoon van het attest van erfopvolging zal de bank akkoord gaan met de vrijgave van gelden, fondsen of waarden ingeschreven op naam van de overledene of zijn of haar echtgenoot.

  Zoals hoger vermeld is er geen attest of akte van erfopvolging vereist voor de langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) voor de som dat de helft bedraagt van het bedrag dat op alle rekeningen staat tot een plafond van 5.000 euro.

  Elke bank behoudt zich echter het recht voor om elk gevolg te weigeren aan om het even welk attest van erfopvolging ingeval er een bankkoffer werd gehuurd door de overledene of zijn echtgenoot.

 9. Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken?

  Zij kunnen dit weigeren als zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

  Als hij onbevoegd is om het attest op te maken, moet de ontvanger de aanvraag weigeren.

 10. Is een attest of akte van erfopvolging voldoende voor de deblokkering van de banktegoeden?

  Deze documenten volstaan, maar voor de overdracht van de tegoeden op naam van de erfgenamen moet iedereen aanwezig zijn of moet u over de nodige volmachten beschikken. Neem contact op met uw bank voor de praktische schikkingen.

 11. Is het mogelijk om de bank bepaalde gewone schulden te doen betalen voordat de tegoeden op de bankrekening volledig zijn vrijgemaakt?

  Ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Zie de gedetailleerde inlichtingen over de wijzigingen sedert 1 juli 2012.

De website van de Federale Overheidsdienst Financiën